ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Kasım TURHAN

Doğum Tarihi: 09.01.1952

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Felsefe

İstanbul  Üniversitesi

1977

Y. Lisans

 Felsefe ve Din Bilimleri

Marmara Üniversitesi

1984

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Felsefe ve Din Bilimleri

Marmara Üniversitesi

1991

Doc. / Prof.

 Felsefe ve Din Bilimleri

Marmara Üniversitesi

2003

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

İslam Meşşaî Filozoflarında Akıl Kavramı, Danışman: Prof. Dr. Bekir KARLIĞA

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Âmirî ve Felsefesi, Danışman: Prof. Dr. Mustafa TAHRALI

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

İlahiyat Fakültesi   Marmara Üniversitesi

1982-1986

Öğr. Gör.  

İlahiyat Fakültesi   Marmara Üniversitesi

1986-1992

Yrd.Doç.

İlahiyat Fakültesi   Marmara Üniversitesi

1992-1996

Doç.

İlahiyat Fakültesi   Marmara Üniversitesi

1996-2003

Prof.

İlahiyat Fakültesi   Marmara Üniversitesi

2003-

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Kevn ve Fesad (Diyanet İşleri Ansiklopedisi)

A2.  el-Emed Ala’l-Ebed (Diyanet İşleri Ansiklopedisi)

A3. İnâyet (Diyanet İşleri Ansiklopedisi)

A4. Kuvvet (Diyanet İşleri Ansiklopedisi)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

B2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

C2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. İslam Filozofların göre Oluş ve Bozuluşun Sebepleri (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi)

D2. Bir Filozofun İslam Savunması (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi)

D3. Kur'an’da Felsefi Antropoloji I, Bu Meydan Dergisi

D4. Kur'an’da Felsefi Antropoloji II, Bu Meydan Dergisi

D5. Mutezile ve İnsan Fiilleri, Kitap Dergisi

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

F. Katıldığı Bilimsel Toplantılar:

1. Uluslararası İbn Sina Sempozyumu, 2008, İstanbul, Oturum Başkanı.

2. “I. Uluslararası Uzak Asya’dan Ön Asya’ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni” Sempozyumu, 2009, Afyonkarahisar, Konuşmacı.

3. “I. Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik Sempozyumu”, 2010, Afyonkarahisar, Sempozyum Danışma ve Bilim Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanı.

4. “2. Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevîlik Sempozyumu”, 2012, Afyonkarahisar, Sempozyum Danışma ve Bilim Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanı.

5. “Türki Devletlerde ve Türk Topluluklarında Din Anlayışı” Sempozyumu, 2011, Isparta, Konuşmacı ve Oturum Başkanı.

G. Diğer yayınlar :

G1. Yazılan ulusal kitaplar

1. Turhan, Kasım, Amiri ve Felsefesi;Din-Felsefe Uzlaştırıcısı Bir Düşünür, Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları, 1992

2. Turhan, Kasım, Bir Ahlak Problemi Olarak Kelam ve Felsefede İnsan Fiilleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları, 1996

3. Turhan, Kasım, Âmirî’nin “İnkâzü'l-beşer mine'l-cebri ve'l-kader” adlı eserinin tahkik ve tercümesi, Kelam ve Felsefe Açısından İnsan Fiilleri’nin içinde, Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları, 2003-3

 

G2. Çeviri kitaplar

1. Wolfson, H. Austryn, Kelam Felsefesine Giriş, çev. Kasım Turhan, Kitabevi Yayınevi, 1996

2. Wolfson, H. Austryn, Kelam Felsefeleri, Müslüman Hıristiyan Yahudi Kelamı, çev. Kasım Turhan, Kitabevi Yayınevi, 2001

3. Fahri, Macit, İslam Felsefesi Tarihi, çev. Kasım Turhan, Birleşik Yayınevi, 2000-4

4. İslam Düşüncesi Hakkında Çeviriler, çeşitli kitaplarda yer alan çevirilerin bir araya getirilmiş hali.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

“MEVLÂNA’NIN FELSEFE’YE BAKIŞI”


Yakışan, Nurettin  (Danışman: Prof. Dr. Kasım Turhan)

İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2008

 

"FARABİ'DE HAKİKATE ULAŞMA YOLU OLARAK FELSEFE"


Tekin, Ali  (Danışman : Prof. Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / İSLAM FELSEFESİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2008

 

"EBU HAYYAN ET-TEVHİDİ VE FELSEFİ KİŞİLİĞİ"


Üçer, İbrahim Halil  (Danışman : Prof. Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / İSLAM FELSEFESİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2007

"PLATON'DA ADALET KAVRAMININ TEMELLENDİRİLMESİ"


Demir, Ata  (Danışman : Prof. Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2006

 

"HOCAZADE VE HAŞİYA ALA ŞARH HİDAYET AL-HİKMA ADLI ESERİ"


Önal, Emre  ( Danışman : Prof. Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / İSLAM FELSEFESİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2006

 

"İHVAN-I SAFA'DA TE'VİL"


Öztosun, Mayide  ( Danışman : Prof. Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / İSLAM FELSEFESİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2006

 

"İBN SÎNÂ FELSEFESİNDE İRADE"


Gürkan, Berrin  ( Danışman : Prof. Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / İSLAM FELSEFESİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2006

 

"NİETZSCHE'NİN DİN ELEŞTİRİSİ"


Yavuz, Turgay  ( Danışman : Prof.Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2005

 

"İBN HALDUN'DA İLİMLER TASNİFİ VE FELSEFE ELEŞTİRİSİ"


Yıldırım, Ömer ali  ( Danışman : Prof.Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / İSLAM FELSEFESİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2005

 

"MANTIKÇI POZİTİVİZMDE METAFİZİK ÖNERMELER VE ELEŞTİRİSİ"


Erkan, Yusuf kenan  ( Danışman : Prof.Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2004

 

"RENE DESCARTES VE JOHN LOCKE'UN ZİHİN ANLAYIŞLARININ KIYASLANMASI"


Boyraz, Kürşat  ( Danışman : Prof.Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2004

 

"PSİKOLOJİ-DİN İLİŞKİSİ VE JUNG"


Gebel, Salih  ( Danışman : Prof.Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2003

 

"DİN FELSEFESİ AÇISINDAN EVRİM TEORİSİ"


Taslaman, Osman Caner  ( Danışman : Prof.Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2002

"FATMA ALİYE HANIM VE TERACİM-İ AHVAL-İ FELASİFE'Sİ"


Demir, Abdullah  ( Danışman : Prof.Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2002

 

"İBN RÜŞD'ÜN KELAMA BAKIŞI"


Yıldız, Halime  (Danışman : Prof.Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2001

 

"MODERN TABİAT FELSEFESİNDE DETERMİNİZME YÖNELİK ELEŞTİRİLER"


Arslan, İshak  (Danışman : Prof.Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2000

 

"PRE-SOKRATİK DÖNEMDE YUNAN VE HİNT DÜŞÜNCESİNDE RUH GÖRÜŞÜ"


Şekerci, Ahmet Erhan  (Danışman : Prof.Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2000

 

"SON DÖNEM OSMANLI DÜŞÜNCESİNDE MEDENİYET VE TERAKKİ KAVRAMLARI"


Geyik, Fatih  (Danışman: Prof.Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans – 2000

 

“KADI BEYZAVİ’NİN "TAVALİ`U`L-ENVAR" ININ MUSTAFA SITKI’YA AİT TERCÜMESİ”


Tiftik, Kamil  (Danışman: Prof.Dr. Kasım Turhan)

İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans -1996

 

“İSLAM FİLOZOFLARINA GÖRE ALLAH’IN CÜZİLERİ BİLİP BİLMEMESİ MESELESİ”


Haklı, Şaban (Danışman: Yard. Doç. Dr. Kasım Turhan)

İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans -1996

 

“İBN RÜŞD’DE TE’VİL”


Arkan, Atilla (Danışman: Yard. Doç. Dr. Kasım Turhan)

İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans -1994

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

"AUGUSTINUS'UN TANRI DEVLETİ"


Öner, Emine Saadet  (Danışman : Prof. Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Doktora – 2008

 

"MÜTEAHHİRİN DÖNEMİNDE FELSEFE KELAM İLİŞKİSİ: FAHREDDİN ER-RAZİ ÖRNEĞİ"


Haklı, Şaban  (Danışman : Prof. Dr. Kasım Turhan)
İLAHİYAT ANABİLİM DALI / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BİLİM DALI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Doktora – 2002

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

5-6 Şubat 1999, İstanbul, Uluslararası Sempozyum, Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle Osmanlı Devletinde Bilim ve Düşünce, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sekreterliği

11-13 Aralık 1998, İstanbul, Uluslararası Sempozyum, Cumhuriyet’in Kuruluşunun 75. Yılı Münasebetiyle Ölümünün 800. Yılında İbn Rüşd, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sekreterliği

26-27 Ekim 1996, İstanbul, Ulusal Sempozyum, Türkiye 1. İslam Düşüncesi Sempozyumu, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sekreterliği

İdari Görevler :

     1999-2005 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı      

     2005-2007 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı

     2005-2007 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

     2009-2012 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

2009-  ?     Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

İslam Felsefecileri Derneği